iso
 .: 
За нас .: Прием 2014/2015 .: Съобщения за студенти .: Предлагани специалности .: Библиотека .: Проекти .: Академични конкурси .: Контакти
 .:  BG | EN
Магистърски програми - ВСУ
» Банкова сметка за заплащане на семестриални такси за обучение
» Банкова сметка за заплащане на административни такси
» Счетоводство и контрол
» Финанси
» Международен маркетинг
» Управление и международен маркетинг
» Международни икономически отношения
» Управление на проекти, финансирани от ЕС
» Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
» Мениджмънт и маркетинг на финансовата и банковата дейност
» Мениджмънт и психология
» Финансова и банкова дейност и маркетинг
» Международна икономика и право
» Мениджмънт и международен маркетинг
» Администрация и право
» Международен маркетинг - ЦПО, София
» Управление и международен маркетинг - ЦПО, София
» Управление на проекти, финансирани от ЕС - ЦПО, София
» АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРАВО - ЦПО София
» МЕНИДЖМЪНТ И МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ - ЦПО СОФИЯ
» „МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ НА ФИНАНСОВА И БАНКОВА ДЕЙНОСТ” – ЦПО СОФИЯ

Магистърски програми - ВСУ


Варненският свободен университет „Черноризец Храбър”

Университет Синсинати, САЩ

 

МАЙСТОРСКИ КЛАС

 

„БИЗНЕС ЛИДЕРСТВО И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. ДОБРИ ПРАКТИКИ”

9 – 11 май 2014 г.

 

Майсторският клас „Бизнес лидерство и предприемачество. Добри практики” е поредният майсторски клас, организиран съвместно от Варненския свободен университет и Университета в Синсинати, САЩ. В рамките на три дни представители на бизнеса и експерти от САЩ и България ще представят новаторски и утвърдени добри практики, които дават възможност на компаниите да се развиват  и да успеят в сложната и бързо променяща се конкурентна среда.

Успешните бизнес мениджъри разработват е прилагат стратегии и техники, за да бъдат конкурентни на глобалния пазар. Ефективното бизнес лидерството и предприемачество се превръщат в ключов фактор за успеха на всеки бизнес, който разделя компаниите на две основни категории – „успешни” и „други”.

Съдържание на майсторския клас

Сред темите, които ще бъдат представени от лекторите в рамките на майсторския клас са:

В пряк диалог със студентите ще влязат имена като проф. Джордж Вредевелд, проф. Ричард Макдоналд и Джийн Лаутербах. Чрез интерактивни сесии в работата на майсторския клас ще се включат и други експерти от банковия, технологичния сектор, сферата на мениджмънта, маркетинга, услугите и коучинга.

Ефективността от лидерството и увеличаване производителността на бизнеса. Темата ще представи един от старши изпълнителните директори на компанията „Дженерал Електрик“. 

Бизнес лидерство във виртуална среда.  Основателят и изпълнителен директор на американска компания, осигуряваща технологични услуги за бизнеса ще сподели ценен опит и ще съсредоточи вниманието на участниците върху проблемите, свързани с използването на облачните технологии от бизнеса. 

Лидерството в маркетинга. Темата ще представи част от мениджърския екип на водеща американска компания в областта на  маркетинга. 

Лидерството в областта на финансовата индустрия и управлението на разходите. Темата ще представи президент на голяма американска банка.   

Създаване на позитивна среда за развитие на лидерство и култура на лидерство.  В рамките на представянето ще бъдат обсъдени реални казуси от работата на топ мениджъри за постигане на ефективно лидерство. 

Представители на успешни български компании ще представят българския опит в областта на бизнес лидерството и предприемачеството. 

Очаквайте скоро пълния списък на лекторите и информация за тях.

Основни характеристики на майсторския клас:

мултидисциплинарен подход при представяне на проблематиката;

участие на топ мениджъри на международни и български компании и експерти;

интерактивни аудиторни занятия и виртуални сесии,

работен език: английски

За повече информация и регистрация за участие: http://www.vfu.bg/akademia_znanie_i_inovatsii/predstoiashti/biznes-liderstvo-i-predpriemachestvo-dobri-praktiki/

 

 

 

ВТОРА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

 

Държавният изпит и защита на магистърска теза на студентите от междуинституционалните магистърски програми към ВСУ „Черноризец Храбър“ за специалностите „Счетоводство и контрол”, „МИО”, „Финанси”, „Международен маркетинг”,„Управление и международен маркетинг”, „Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС”, „Европейска администрация”, „Мениджмънт в туризма” ще се проведе на 31.05.2014 г. и 01.06.2014 г.

Точната дата за всяка магистърска програма, начален час и зала ще бъдат обявени допълнително след 30 април 2014 г.

 

Студентите, явяващи се на защита на магистърска теза,  следва да представят магистърската теза до 22.04.2014 г. в Учебен отдел в Европейския колеж по икономика и управление – Пловдив и София на хартиен носител, подписана от научния ръководител, в два екземпляра, и на електронен носител.

 

Срок за подаване на заявления за допускане до държавен изпит и защита на магистърска теза от 06.03. до 22.04.2014 г./вкл./


Необходими документи при второ явяване:

1. Заявление за допускане до Държавен изпит по образец в Учебен отдел.

 

Необходими документи при първо явяване:

1. Хорариумна справка за семестриално завършване;

2. Заявление за допускане до Държавен изпит по образец в Учебен отдел.

3. Документ за платена такса;

4. Снимки за документи – 3 бр. – матирани, едната снимка да е надписана на гърба с име и факултетен номер;

5. Копие от лична карта.

 

Ø  ТАКСАТА за Държавен изпит и Защита на дипломна работа е 540 лв., съгласно утвърдена план-сметка на магистърска програма и се заплаща задължително по банков път на следната банкова сметка:

Първа инвестиционна банка, град Пловдив

BG71FINV91501000246358
BIC: FINVBGSF
Титуляр: Европейски колеж по икономика и управление
Във вносната бележка се пишат задължително
трите имена на студента, факултетния му  номер и такса Държавен изпит/ Дипломна работа.

 

 

 

 "Информация за Проект "Студентски практики"  

Информация за Европейски стипендии 

 

ВАЖНО

 

При внасяне на семестриалните такси, студентите редовно обучение, които нямат навършена 26-годишна възраст и не подлежат на здравно осигуряване на друго основание, съгласно Закона за здравното осигуряване, следва да попълнят декларация, която трябва да предадат в отдел „Студенти и специализанти”. Декларацията може да получите на място в Колежа..

На основание чл.40 от ЗЗО за сметка на Републиканския бюджет се осигуряват студенти-редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст.

Студенти-първокурсници се осигуряват на това основание от м.Ноември на текущата година.

 

 

 ...............................................................................................................................................................

ВАРНЕНСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

и

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ

ПРЕДЛАГАТ

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

За завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, професионално направление  АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ:

 

ПЛОВДИВ

1. МЕНИДЖМЪНТ И МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

2. МЕНИДЖМЪНТ И ПСИХОЛОГИЯ 

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4. АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРАВО

5. МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ НА ФИНАНСОВА И БАНКОВА ДЕЙНОСТ

СОФИЯ

1. МЕНИДЖМЪНТ И МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

2. МЕНИДЖМЪНТ И ПСИХОЛОГИЯ

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4. АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРАВО

5. МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ НА ФИНАНСОВА И БАНКОВА ДЕЙНОСТ

 

За завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, професионално направление  ИКОНОМИКА:

 

ПЛОВДИВ

1. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

 2. ФИНАНСИ

 3. МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

 4. МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПРАВО

 5. ФИНАНСОВА И БАНКОВА ДЕЙНОСТ И МАРКЕТИНГ

СОФИЯ

1. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

 2. ФИНАНСИ

 3. МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

 4. МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПРАВО

5. ФИНАНСОВА И БАНКОВА ДЕЙНОСТ И МАРКЕТИНГ

Срок на обучение – 4 семестъра

Форма на обучение – редовна и задочна

Обучението се провежда в събота и неделя в учебните бази на Европейския колеж по икономика  и управление в

            Пловдив, ул. Задруга № 18                                 София, ж.к. Дружба 1, ул. „5006” № 2

 ЕКИУ, Пловдив     ЕКИУ, София

 

 

Магистърски програми за завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”:

Счетоводство и контрол

Финанси

Международен маркетинг

Мениджмънт и психология

Управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз

Международна икономика и право

Срокът на обучение е два или три семестъра в зависимост от завършеното професионално направление и специалност.

II. Семестриална такса за учебната 2013/2014 година:

1. Задочна форма на обучение - 700 лв.

2. Редовна форма на обучение - 750 лв. 

Без административни такси. Без такса за дипломиране.

III. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Поради големия интерес към обявените магистърски програми и лимитирания  прием, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ е до 15.11.2013 г./включително/.

Документите  са подават в учебните бази на Европейския колеж по икономика и управление в Пловдив, ул. "Задруга" № 18  и/или  в София, ж.к . Дружба1, ул. „5006” № 2

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Диплома за висше образование (за "професионален бакалавър“ или „бакалавър"). В случай, че дипломата не е издадена, записването се осъществява и при представяне на академична справка.

2. Формуляри за записване по образец (студентска книжка, лична карта, именник и регистрационен лист). Този пакет се осигурява при подаване на документите  в Европейския колеж по икономика и управление.

 

3. Четири снимки - формат 4/5 см.

4. Документ за платена семестриална такса за първи семестър. Таксата се заплаща в касата на Европейския колеж по икономика и управление или по банков път :

Първа инвестиционна банка, Пловдив

IBAN: BG71FINV91501000246358

BIC: FINVBGSF

Титуляр: Европейски колеж по икономика и управление

Сертификати за чужд език или компютърни умения са допълнително предимство при класирането.

IV. Допълнителна информация:

Документи могат да бъдат подавани в двете учебни бази на Европейския колеж по икономика и управление в ПЛОВДИВ и в СОФИЯ, независимо от избраното място за обучение.

Пловдив, ул. "Задруга" № 18, отдел „Студенти и специализанти”

Всеки делничен ден от 9.00 до 18.00 ч., събота и неделя 9.00 до 14.00 ч. и на телефони 032/67 23 62; 69 37 16; 0893/55 68 60; 0893/55 68 61; 0895/44 18 13; 0894/62 70 96

София, жк Дружба 1, Гара Искър, ул. "5006" № 2 отдел „Студенти и специализанти” всеки делничен ден от 09.00 до 18.00 ч., събота и неделя 9.00 до 14.00 ч. и на телефони 02/973 28 77, 0894/40 95 82 и 0893/68 61 51

 

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

I. БЕЗ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ. БЕЗ ТАКСА ЗА ДИПЛОМИРАНЕ.

II. Желаещите могат да получат допълнително и Сертификат за педагогическа правоспособност по Икономика и /или Мениджмънт.

III. Магистърските програми предлагат ОЩЕ:

-Стажове и Практикуми в национални и чуждестранни компании;

-Участия в обучението на водещи световни  експерти и учени.

 

 

Заплащането за индивидуални протоколи  за студентите в магистърските програми на ВСУ "Ч. Храбър" се извършва по следната банкова сметка:

Корпоративна търговска банка АД

IBAN BG16KORP92201028518201

Във вносната бележка се пишат задължително трите имена на студента, факултетния му номер и за какво е таксата.

 

 

Новини | Галерия | Студентски форум | Проверка на оценки | Проверка на персонален e-mail
Дизайн и разработка © Кодар ООД, 2005-2010